حجم صادرات غول هاي سنگ آهن در اكتبر ۲۰۲۰

حجم صادرات غول هاي سنگ آهن در اكتبر ۲۰۲۰

همواره ميزان صادرات غول هاي توليد سنگ آهن دنيا يعني واله, ريو تينتو, بي اچ پي, فورتسكيو و روي هيل قابل توجه كشور هاي توليد كننده ي فولاد دنيا بوده كه در اين گزارش به بررسي حجم صادرات آن ها در ماه اكتبر ۲۰۲۰ مي پردازيم.
ريو تينتو در مجموع طي ماه اكتبر صادرات ۲۹ ميليپن تني داشته كه به نسبت ماهانه ۵.۶ درصد و به نسبت سالانه ۱۰.۷ درصد رشد را ثبت كرده است كه در مدت ۱۰ ماه و از ابتداي سال برابر با ۲۷۴ تن مي باشد.

بي اچ پي طي مدت ذكر شده با ثبت رشد ۰.۱ درصدي ماهانه و ۲.۲ درصدي سالانه ۲۳ ميليون تن صادرات سنگ آهن داشته كه تا اينجاي سال به ۲۴۴ ميليون تن رسيده است.

واله ديگر غول معدني ماه اكتبر را با منفي سپري كرده است چرا كه با كاهشي ۳.۳ درصدي به نسبت ماهانه و ۳.۷ درصدي به نسبت سالانه مواجه شده و معادل عدد ۲۷ ميليون تني مي باشد. واله ازابتداي سال تا كنون ۲۲۴ ميليون تن صادرات داشته است.

صادرات فورتسكيو درماه اكتبر ۱۵ ميليون تن بوده كه رشدي ۷ درصدي ماهانه و ۱.۷ درصدي سالانه را تجربه كرده است و صادرات اين غول آهني از ابتداي سال به ۱۴۴ ميليون تن مي رسد.

و در نهايت روي هيل با صادرات ۵.۴ ميليون تني در ماه اكتبر موفق به ثبت رشد ۱.۵ درصدي ماهانه و ۸۶ درصدي سالانه شده كه صادرات آن از ابتداي سال در مجموع به رقم ۴۵ ميليون تني رسيده است.
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب