ارزش صادرات كاتد مس به ۴۱۹ ميليون دلار

ارزش صادرات كاتد مس به ۴۱۹ ميليون دلار

نيمه نخست امسال ارزش صادرات كاتد مس با رشد ۲۶ درصدي نسبت به برنامه پيش بيني شده به رقم ۴۱۹ ميليون دلار رسيد.
برپايه جداول آماري شركت ملي صنايع مس ايران، برنامه پيش بيني شده براي ۶ ماهه نخست ۱۳۹۹ دستيابي به ۳۳۲ ميليون دلار بود.

رشد هشت درصدي صادرات

بررسي كارنامه صادرات كاتد مس، كنسانتره مس و ساير محصولات براي نيمه نخست امسال برآورد تحقق ۳۹۳ ميليون دلاري شده بود، اما با رسيدن به ۴۲۳ ميليون دلار ارزش صادرات، رشد هشت درصدي نسبت به برنامه را نشان مي دهد.

افزايش ۵۴ درصد فروش داخلي نسبت به برنامه

جداول آماري مورد بررسي حاكي است در نيمه نخست امسال فروش داخلي (مس كاتد، سولفور موليبدن، لجن آندي و ساير محصولات) با رشد ۵۴ درصدي نسبت به برنامه به رقم ۱۱۰ هزار و ۴۹۶ ميليارد ريال رسيد، درحالي كه برنامه ۷۱ هزار و ۸۱۴ ميليارد ريال بود.

فروش مس كاتد با رشد ۵۹ درصدي

ميزان فروش مس كاتد در ۶ ماهه ابتدايي امسال به ۹۱ هزار و ۸۲۶ ميليارد ريال رسيد كه افزايش ۵۹ درصدي نسبت به برنامه پيش بيني شده نشان مي دهد.
براساس برنامه امسال در نيمه نخست دستيابي به ۵۷ هزار و ۶۰۴ ميليارد ريال فروس داخلي مس كاتد درنظر گرفته شده بود.

رشد ۱۹ درصدي فروش سولفور موليبدن

سولفورموليبدن در نيمه نخست امسال به ميزان چهار هزار و ۲۰۴ ميليارد ريال به فروش رسيد كه نسبت به رقم سه هزار و ۵۱۸ ميليارد ريال برنامه درنظر گرفته شده، افزايش ۱۹ درصدي را ثبت كرد.

لجن آندي با افزايش فروش ۵۸ درصدي

فروش لجن آندي هم در دوره اين گزارش با افزايش ۵۸ درصدي نسبت به برنامه پيش بيني شده به رقم ۱۰ هزار و ۱۲۸ ميليارد ريال رسيد، درحالي كه پيش بيني دستيابي به رقم ۶ هزار و ۴۲۶ ميليارد ريال بود.

فروش ۴۳۳۶ ميليارد ريال ساير محصولات

جداول مورد بررسي حاكي از فروش چهار هزار و 336 ميليارد ريال ساير محصولات مس در دوره 6 ماهه ابتدايي امسال است كه در مقايسه با برنامه پيش بيني شده كه رقم چهار هزار و 266 ميليارد ريال بود، افزايش دو درصدي دارد.
توليد كاتد مس در 6 ماهه ابتدايي امسال به رقم ركورد گونه 144.8 هزار تن رسيد كه در مقايسه با 133.9 هزار تن توليد نيمه نخست 1398 رشد 8.1 درصدي را ثبت كرد.

منبع: ايرنا
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب